Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Fundusz grantowy w ramach projektu Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami

Sieć SPLOT uruchomiła fundusz grantowy, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" (CERV). 

Projekt ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Projekt skupia się na organizacjach działających regionalnie/lokalnie, które mają mniejszy dostęp do wsparcia informacyjno-edukacyjnego oraz możliwości finansowania działań.


Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV, takie jak:

 • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
 • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Granty mogą być przyznane na następujące działania:

 • działania służące podnoszeniu świadomości i upowszechnianiu wiedzy na temat praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty wśród ogółu społeczeństwa i kluczowych podmiotów, takich jak decydenci polityczni i prawodawcy, prawnicy i sędziowie; w tym działania typu: kampanie medialne, komunikacja i informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów społecznych, spotkania, debaty, konferencje, działania edukacyjne w różnych formach i inne adekwatne wobec celu działania;
 • organizacja i wspieranie procesów dialogu obywatelskiego, tworzenia platform obywatelskich zrzeszających podmioty działające na rzecz praw i wartości UE;
 • tworzenie koalicji i partnerstw między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego CSO; koordynację i strategiczną współpracę między CSO a innymi zainteresowanymi stronami, podmiotami sektora publicznego lub prywatnego;
 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa, działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości w ramach UE; polityki UE oraz praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty;
 • promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i orzeczeń sądowych;
 • działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjne, w tym w zakresie tworzenia, rewizji i aktualizacji polityk i prawodawstwa;
 • badania i analizy mające na celu informowanie o kształtowaniu polityki na poziomie unijnym i krajowym, opracowywanie narzędzi i standardów w celu wspierania wartości UE;
 • inne działania służące budowaniu potencjału organizacji, w tym na przykład: opracowanie strategii rozwoju podmiotów, rozwój kadry organizacji społeczeństwa obywatelskiego CSO, wzmacnianie wewnętrznych systemów i procedur funkcjonowania, mentoring i coaching dla podmiotów oraz inne działania służące wzmacnianiu zdolności organizacji do podejmowania skutecznych działań, wzmacniania pozycji organizacji w środowisku.

Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.


Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: 

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne; 
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że w ramach grantów nie jest możliwe prowadzenie działań w zakresie kultu religijnego; 
 3. spółdzielnie socjalne; 
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na konkurs przeznaczono 340 908 euro. Wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2 000 euro oraz wyższa niż 6 800 euro. Wkład własny nie jest wymagany. W ramach każdego naboru wniosków średnia wartość alokacji przypadająca na każde województwo to 21 306 euro. Równomierne rozłożenie projektów na terenie Polski jest jednym z kryteriów oceny strategicznej.


Drugi nabór składa z dwóch etapów: składanie wniosków wstępnych oraz w drugim etapie wniosków pełnych:

 1. Etap I – wnioski wstępne:

nabór wniosków wstępnych: 30 listopada 2023 – 31 stycznia 2024

ogłoszenie wyników: 1 marca 2024

 1. Etap II – wnioski pełne

nabór wniosków pełnych: 1 marca 2024 – 30 kwietnia 2024

ogłoszenie wyników – 4 czerwca 2024.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://siecsplot.pl/prawa-i-wartosci-unii-europejskiej-sa-ci-bliskie-czekaja-na-ciebie-splot-owe-granty/ 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-12-06
Data aktualizacji: 2023-12-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź