Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program Ogniska Muzyki i Tańca Tradycyjnego

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do Programu „Ogniska Muzyki i Tańca Tradycyjnego” edycja 2024.

Głównym celem programu jest upowszechnienie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach, śpiewu i tańca wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez zakładanie i prowadzenie lokalnych Ognisk Muzyki Tradycyjnej lub Ognisk Muzyki i Tańca Tradycyjnego oraz tworzenie ich ogólnopolskiej sieci. Istotnym celem programu będzie umożliwienie jego uczestnikom praktykowania muzyki tradycyjnej jako sztuki użytecznej społecznie. Wspólne muzykowanie, śpiew i taniec będą służyć budowaniu tożsamości i więzi w społecznościach lokalnych.

Program skierowany jest do śpiewaków, instrumentalistów i tancerzy (liderów/grup liderów) praktykujących wybrane elementy rodzimych tradycji muzycznych, pragnących przeprowadzić działania na rzecz powołania lub kontynuacji prac ogniska. Lider/grupa liderów to co najmniej jedna osoba fizyczna odpowiedzialna za przygotowanie autorskiego projektu działań edukacyjnych i animacyjnych oraz ich przeprowadzenie we współpracy z wnioskodawcą.

Podstawą funkcjonowania ogniska powinny być działania edukacyjne (praca warsztatowa) nad wybraną tradycją muzyczną lub/i taneczną (z możliwymi do uwzględnienia elementami praktyk instrumentalnych, śpiewaczych i tanecznych), prowadzone w oparciu o autorski program przedstawiony przez wnioskodawcę w porozumieniu z liderem/grupą liderów.

Projekty mogą być realizowane w okresie od 6 maja do 15 listopada 2024 r.

O przyznanie środków finansowych na realizację projektu w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NIMiT oraz wydatków dokonywanych z tych środków: 

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych przez MKiDN wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych); 
  2. organizacje pozarządowe i społeczne, w tym koła gospodyń wiejskich lub jednostki ochotniczej straży pożarnej; 
  3. podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z ust.1.

Partnerem obowiązkowym projektu (liderem/grupą liderów) powinna być co najmniej jedna osoba fizyczna, która nawiąże współpracę z lokalną instytucją kultury, jednostką samorządową, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego, kołem gospodyń wiejskich, jednostką ochotniczej straży pożarnej, szkołą publiczną oraz niepubliczną albo inną organizacją pozarządową lub społeczną, na rzecz wspólnego powołania ogniska.

Planowany budżet programu wynosi 250 000 zł. Maksymalna kwota środków NIMiT przekazanych na realizację poszczególnego projektu to 20 000 zł.

Wnioski można składać do 21 kwietnia do godz. 23:59:59. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 6 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://nimit.pl/aktualnosci/wspieramy-zainteresowanie-tradycja-w-muzyce-i-w-tancu-ogniska-muzyki-i-tanca-tradycyjnego-edycja-2024/ 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-03-26
Data aktualizacji: 2024-03-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź