Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 r.

Głównym celem konkursu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami pochodzących z Małopolski w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej. W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań o charakterze regionalnym, tzn. planowane do realizacji na obszarze więcej niż jednego powiatu lub zadania skierowane do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej dwóch powiatów.

W ramach Konkursu dofinansowane będą następujące zadania: 

  1. Wyjazdy grupowe i integracja osób z niepełnosprawnościami zawierające elementy rehabilitacji zawodowej i społecznej;
  2. Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie. 

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 3 czerwca 2024 r. a zakończy się nie później niż 31 grudnia 2024 r.

Na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 1 500 000,00 zł w tym w ramach:

  1. zadania wyszczególnionego w pkt.1 – do kwoty 500 000,00 zł;
  2. zadania wyszczególnionego w pkt. 2 - do kwoty 1 000 000,00 zł.

Dotacja o którą wnioskują oferenci w poszczególnych zadaniach nie może być niższa niż 10 000,00 zł ani wyższa niż 80 000,00 zł. Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi, lub innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  1. Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie do 17 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00 
  2. Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 17 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2431962,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-z-zakresu-rehabilita.html 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-03-28
Data aktualizacji: 2024-03-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź