Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert pn. Służymy Ojczyźnie – Służymy w NATO – 25 lat obecności w Sojuszu

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. Służymy Ojczyźnie – Służymy w NATO – 25 lat obecności w Sojuszu.

Cele konkursu:

 1. promowanie w społeczeństwie działalności proobronnej, klas wojskowych oraz służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP;
 2. wspieranie młodzieży uczącej się w klasach wojskowych, członków organizacji proobronnych oraz organizacji działających na rzecz obronności;
 3. zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zajęć proobronnych i szkolenia bojowego przez odbiorców zadań;
 4. budowanie i utrzymanie potencjału obronnego SZ RP;
 5. wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych SZ RP;
 6. kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych;
 7. przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa;
 8. wzrost zainteresowania służbą w Siłach Zbrojnych RP;
 9. upamiętnienie 25 lat działalności Polski w strukturach NATO oraz upowszechnienie wiedzy i doświadczeń w tym obszarze;
 10. zacieśnienie współpracy międzynarodowej w ramach partnerstwa z państwami członkowskimi NATO.

Odbiorcami zadań konkursowych są:

 1. uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8);
 2. uczniowie szkół ponadpodstawowych, w tym w szczególności klas wojskowych;
 3. członkowie organizacji proobronnych (w myśl ustawy z dnia 22 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, z którymi Minister Obrony Narodowej zawarł partnerską umowę proobronną);
 4. członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności przy zastrzeżeniu, iż uczestnikami zadań mogą być osoby urodzone do 2009 roku;
 5. żołnierze rezerwy – wytypowani w porozumieniu z Wojskowymi Centrami Rekrutacji;
 6. młodzież oraz żołnierze rezerwy z krajów będących członkami NATO.

Zadania konkursowe powinny polegać w szczególności na: 

 1. organizacji i przeprowadzeniu programów i przedsięwzięć promujących działalność proobronną, klasy wojskowe oraz służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP np. zajęcia/szkolenia o charakterze proobronnym;
 2. organizacji kursów specjalistycznych, szkoleń i warsztatów o charakterze proobronnym podnoszących poziom wyszkolenia oraz przydatnych w procesie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP np. strzeleckie, taktyczno-poligonowe, medycyny pola walki, walki w bliskim kontakcie, spadochronowe, nurkowania, wspinaczki;
 3. organizacji szkoleń i warsztatów obejmujących przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, dotyczących m.in.:
  1. podstawowych umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną, w tym obsługi broni palnej krótkiej, broni palnej długiej, strzelb powtarzalnych oraz samopowtarzalnych,
  2. strzelania statycznego oraz dynamicznego, 
  3. prowadzenia działań rozpoznawczych oraz dywersyjnych, 
  4. podstaw terenoznawstwa i topografii wojskowej, w tym m.in. czytania treści mapy, orientowania się w terenie z mapą oraz bez mapy, pomiaru odległości na mapie i w terenie, wyznaczania azymutów,
  5. użycia indywidualnych środków ochrony przed skażeniami,
  6. organizacji i prowadzenia łączności, w tym m.in. zasad nawiązywania łączności w czasie działań bojowych, ogólnej charakterystyki i możliwości praktycznego wykorzystywania radiotelefonów podczas zadania bojowego w terenie zurbanizowanym lub lesistym,
  7. szeroko rozumianej sztuki przetrwania (bytowanie, survival itp.),
  8. założeń taktycznych i zasad medycznych TCCC;
 4. organizacji zajęć obejmujących przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z tematyką działań taktycznych, w tym m.in.:
  1. omówienie podziału działań taktycznych,
  2. przygotowanie do działania,
  3. pokonywanie terenu i przeszkód terenowych,
  4. poruszanie się w terenie otwartym i zurbanizowanym,
  5. reakcja na kontakt ogniowy,
  6. zerwanie kontaktu ogniowego,
  7. poruszanie się w budynkach, prowadzenie działań w pomieszczeniach;
 5. zapoznaniu uczestników z wiedzą o sprzęcie i uzbrojeniu wojskowym będącym na wyposażeniu indywidualnym żołnierza i jednostek wojskowych oraz jego budowie i zasadach bezpiecznej obsługi;
 6. zapoznaniu uczestników z zasadami budowania zestawu wyposażenia indywidualnego, w tym omówienie poszczególnych zestawów (linii) wyposażenia:
  1. osobistego (przenoszonego na sobie, służącego do przetrwania), 
  2. do walki (przenoszony w oporządzeniu, w tym np. kamizelki taktyczne (chest rig, plate carrier), pasy taktyczne, pasoszelki itd., służącego do walki),
  3. do bytowania (przenoszonego w plecaku, służącego do utrzymania zdolności bojowej);
 7. zapoznaniu uczestników i przeprowadzeniu szkolenia z wykorzystaniem sprzętu pomocniczego, w tym m.in.: celowników holograficznych, kolimatorów, celowników termowizyjnych, noktowizji, lunet, laserowych wskaźników celu, dalmierzy laserowych, trenażerów strzeleckich;
 8. udział żołnierzy rezerwy w zawodach sportowo-obronnych na arenie międzynarodowej.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy m.in. stowarzyszenia, fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne;
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferent ubiegający się o realizację zadania powinien:

 1. dysponować wykwalifikowaną kadrą oraz posiadać doświadczenie w organizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju, zwłaszcza w przypadku organizacji szkoleń strzeleckich,
 2. prowadzić działalność statutową w zakresie określonym w pkt. 1 i/lub 4 ogłoszenia o  konkursie,
 3. przedstawić w ofercie szczegółowy zakres szkolenia (program szkolenia), o którym mowa w rozdziale III pkt. 6 Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 01/2024/WD/DEKiD.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć oferty na realizację maksymalnie dwóch zadań publicznych – każda oferta stanowi osobne zadanie.

Zadania należy zrealizować w terminie od 10 czerwca 2024 r. do 31 października 2024 r.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości do 1 500 000,00 zł. Oferent jest zobowiązany zapewnić wkład finansowy (środki finansowe inne niż dotacja), w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji, a także wkład własny niefinansowy (osobowy i/lub rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.

Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-12024wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-04-03
Data aktualizacji: 2024-04-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź