Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert pn. Wdzięczni weteranom działań poza granicami państwa

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa pn. Wdzięczni weteranom działań poza granicami państwa.
 

Cele konkursu:

 1. zapewnienie kompleksowego i całościowego wsparcia, w tym psychologicznego, prawnego, jak też w zakresie usług opiekuńczych weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa oraz ich najbliższym członkom rodziny;
 2. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi prowadzeniem działań na rzecz weteranów, w tym m.in. udział w szkoleniach, zawodach, kursach organizowanych;
 3. oddanie hołdu poległym i zmarłym żołnierzom i pracownikom wojska – uczestnikom działań poza granicami państwa;
 4. popularyzowanie wśród społeczeństwa zasług i znaczenia udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach poza granicami państwa m.in. poprzez  udział w organizowanych uroczystościach;
 5. integracja środowiska uczestników misji poza granicami państwa, a także zwrócenie uwagi na ich poświęcenie dla ojczyzny oraz dalsze losy poza służbą;
 6. upamiętnienie 25 lat działalności Polski w strukturach NATO oraz udziału żołnierzy Wojska Polskiego w działaniach Sojuszu.

Grupę docelową odbiorców zadań publicznych stanowią: 

 1. weterani i weterani poszkodowani w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 2. najbliżsi członkowie rodziny weteranów i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa;
 3. najbliżsi członkowie rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;
 4. ogół społeczeństwa w zakresie informowania o działaniach Polski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz upamiętniania poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa.

Zadania konkursowe powinny polegać na: 

 1. udzielaniu wsparcia i pomocy psychologicznej weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa oraz ich najbliższym członkom rodziny, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego;
 2. udzielaniu wsparcia i pomocy psychologicznej najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego; 
 3. organizowaniu obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz imprez edukacyjno-rekreacyjnych, artystycznych oraz sportowych jako metoda radzenia sobie ze stresem dla najbliższych członków rodzin:
  1. poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa, 
  2. weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa;
 4. organizowaniu opieki terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla weteranów poszkodowanych oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;
 5. organizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie rozpoznawania i opisu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania, udzielania pomocy i wsparcia poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;
 6. organizowaniu i przeprowadzeniu uroczystości oddania hołdu poległym i zmarłym żołnierzom  i pracownikom wojska – uczestników działań poza granicami państwa; 
 7. zapewnieniu transportu członkom rodziny na groby poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;
 8. opiece nad grobami poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;
 9. integrowaniu środowiska weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa oraz ich rodzin, a także rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;
 10. informowaniu o 25 latach działalności Polski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy m.in. stowarzyszenia, fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne;
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferent ubiegający się o realizację zadania powinien:

 1. dysponować wykwalifikowaną kadrą oraz posiadać doświadczenie w organizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju,
 2. prowadzić działalność statutową w zakresie określonym w pkt 1 i/lub 3 ogłoszenia o konkursie,
 3. przedstawić w ofercie szczegółowy zakres szkolenia (program szkolenia), o którym mowa w rozdziale III pkt. 6 Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 04/2024/WD/DEKiD.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć oferty na realizację maksymalnie dwóch zadań publicznych – każda oferta stanowi osobne zadanie.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 24.05.2024 r. do 30.11.2024 r.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości do 1 500 000,00 zł. Oferent jest zobowiązany zapewnić wkład finansowy (środki finansowe inne niż dotacja) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji, a także wkład własny niefinansowy (osobowy i/lub rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.

Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2024 r. o godz. 15.30. 

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-42024wddekid 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-04-03
Data aktualizacji: 2024-04-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź