Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs PFRON dotyczący kompetencji zawodowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – nabór trzeci.

Wnioski zgłaszane w ramach niniejszego naboru mogą obejmować realizację zadania na terenie każdego z 16 województw.

Z realizacji zadania mogą korzystać wyłącznie Beneficjenci programu, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (w przypadku kobiet od 16 do 60 roku życia, w przypadku mężczyzn od 16 do 65 roku życia).

Beneficjentami programu nie mogą być osoby, które na dzień przystąpienia do zadania są zatrudnione.

Realizacja zadania dla Beneficjentów programu polega w szczególności na:

 1. przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD), tj. planu aktywności Beneficjenta programu na nabycie bądź podniesienie kompetencji oraz zmianę jego sytuacji zawodowej, która umożliwi osiągnięcie założonych celów. Z IPD, przygotowanego na podstawie diagnozy, musi wynikać jakie są potrzeby rehabilitacyjne Beneficjenta programu, jakie powinny zostać wobec niego podjęte działania oraz jakie efekty (rezultaty) zostaną osiągnięte w wyniku zastosowanych działań;
 2. zapewnieniu usług tłumacza z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski i tłumacza języka migowego;
 3. prowadzeniu doradztwa zawodowego, specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu Beneficjentów programu;
 4. organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia – aktywizujących zawodowo Beneficjentów programu;
 5. organizowaniu staży zawodowych;
 6. poradnictwie prawnym w zakresie przysługujących praw i obowiązków w kontekście podjęcia aktywności zawodowej;
 7. wsparciu psychologicznym mającym na celu podniesienie poczucia własnej wartości, wzrost umiejętności psychospołecznych, wzrost motywacji do poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia;
 8. wsparciu trenera pracy poprzez:
  1. znalezienie właściwego stanowiska stażowego lub stanowiska pracy;
  2. pomoc w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do odbycia stażu zawodowego lub do zatrudnienia;
  3. asystowanie podczas przeprowadzanej przez pracodawcę rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na staż zawodowy lub do pracy;
  4. przyuczenie Beneficjenta programu do wykonywania ustalonych dla niego zadań zawodowych na jego stanowisku w zakładzie pracy (także w ramach stażu);
  5. asystowanie Beneficjentowi programu przy jego pracy przez określony czas aż do momentu uzyskania pełnej samodzielności zawodowej, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy (także w ramach stażu);
  6. monitorowanie pracy Beneficjenta programu (w formie okresowych kontaktów z pracodawcą i pracownikiem) oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ewentualnie powstałych problemów (także w ramach stażu).

Wsparcie związane z realizacją zadania może być świadczone nie dłużej niż do 30 września 2025 r., z tym że minimalny okres realizacji zadania musi wynosić co najmniej 4 miesiące.

Finansowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 1 stycznia 2024 r.

Koszty realizacji zadania (merytoryczne oraz administracyjne) rozliczane są ryczałtem, którego wysokość ustalana jest z uwzględnieniem rzeczywistej liczby osób objętych wsparciem (Beneficjentów programu) oraz dni świadczenia wsparcia. Wsparcie przyznawane jest w formie finansowania zadania – nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez organizację pozarządową.

Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-do-30-wrzesnia-2025-roku/ 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-07-04
Data aktualizacji: 2024-07-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź