Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs ofert dotyczący wsparcia osób z niepełnosprawnościami przejawiających zachowania trudne

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu pilotażu wdrażania modelu podejmowania leczenia dla osób przejawiających zachowania trudne.

Głównym celem konkursu jest zniwelowanie barier dostępu do opieki medycznej dla osób z niepełnosprawnościami przejawiających zachowania trudne.
 
W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie jednej oferty i powierzenia realizacji zadania o charakterze regionalnym, tzn. planowane do realizacji na obszarze więcej niż jednego powiatu lub zadania skierowane do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej dwóch powiatów.

W ramach Konkursu powierzone do realizacji będą następujące działania:

  1. opracowanie i przeprowadzenie ścieżki leczenia pacjentów neuroatypowych dla personelu medycznego i pozamedycznego placówki medycznej w wymiarze praktycznym i teoretycznym,
  2. zorganizowanie konferencji dotyczącej ścieżki leczenia pacjentów neuroatypowych. 

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Uprawniony podmiot może złożyć tylko 1 ofertę.

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 sierpnia 2024 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2024 roku.

Na realizację zadania wybranego w ramach Konkursu przeznaczono do 300 000,00 zł. Dotacja, o którą wnioskują oferenci w zadaniu, nie może być niższa niż 10 000,00 zł ani wyższa niż 300 000,00 zł. Nie przewiduje się wyceny wkładu osobowego i rzeczowego w kosztorysie zadania ani wniesienia wkładu własnego finansowego.

Oferty należy przygotowywać za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.pozarzadowamalopolska.pl  Wygenerowaną (wydrukowaną) z systemu i podpisaną przez osoby upoważnione wersję papierową oferty (tożsamą z wersją elektroniczną złożoną wcześniej w generatorze) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego najpóźniej w terminie do 10 lipca 2024 r., do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2483983,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-z-zakresu-pilotazu-w.html 
 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-06-24
Data aktualizacji: 2024-06-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź