Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert pn. Mecenat Małopolski – II edycja

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2024 roku pn. „Mecenat Małopolski – II edycja”.

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

 1. wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne; 
 2. rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;
 3. polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski, zarówno w kraju, jak i za granicą;
 4. utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru i tradycyjnych zespołów muzycznych i orkiestr, z wyłączeniem, o którym mowa w ust. 3 regulaminu konkursu;
 5. zachowujące, utrwalające i upowszechniające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
 6. promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
 7. zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Do konkursu nie mogą być składane oferty, w ramach których planuje się:

 1. zakup: akcesoriów muzycznych, strojów dla chórzystów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów (np. głośniki, mikrofony, statywy) oraz wydawnictw muzycznych (np. nuty, płyty, podręczniki muzyczne, śpiewniki) z przeznaczeniem dla wyposażenia chóru, 
 2. zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych, z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych,
 3. zakup strojów lub elementów strojów regionalnych.

Działania te wspierane będą w ramach innych konkursów planowanych do realizacji w 2024 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01 czerwca 2024 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2024 r.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł. Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 1. wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 25 lipca 2024 r. do godz. 23.59. 
 2. 2)    Oferent zobowiązany jest także w terminie do 26 lipca 2024 r. do godz. 16.00 dostarczyć wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną złożoną wcześniej w generatorze), wraz z obowiązkowymi załącznikami, bezpośrednio do siedziby urzędu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2484526,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html 
 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-06-24
Data aktualizacji: 2024-06-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź