Komunikat archiwalny

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert pt.: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadania z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży z następującymi państwami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert pt.: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”
Fot. Pixabay

Zadanie polega na zorganizowaniu co najmniej jednej wizyty wzajemnej, tj. wizyty grupy młodzieży polskiej w kraju partnera oraz grupy młodzieży z kraju partnera w Polsce.

W wizytach uczestniczyć mogą: młodzież polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rówieśnicy w krajach partnerskich oraz ich opiekunowie/trenerzy/koordynatorzy.

Wszystkie projekty zgłaszane w konkursie powinny uwzględniać następujące cele:

 • Wzmacniać dialog oraz budować postawy otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, w tym sprzyjać wzajemnemu przezwyciężaniu barier językowych.
 • Promować wizerunek Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym oraz otwartego na nowoczesność.
 • Podkreślać 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Priorytetowo traktowane będą projekty, które zakładają realizację co najmniej jednego z poniższych założeń:

 • zaangażowanie młodzieży w działania prospołeczne,
 • kontynuacja współpracy po realizacji projektu,
 • aktywizacja młodzieży i rozwijanie w nich kompetencji miękkich (np. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości).

W ramach współpracy z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją i Mołdawią oferta może obejmować zasięgiem współpracę z jednym bądź wieloma spośród wskazanych państw.

W ramach współpracy z Izraelem, dodatkowo projekty powinny być realizowane zgodnie z jednym z następujących tematów:

 • poznawanie współczesnych realiów drugiego kraju, na bazie wspólnych zainteresowań młodych ludzi,
 • poznawanie historii i kultury Żydów polskich,
 • Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej (np. Irena Sendlerowa, rodzina Ulmów, Jan i Antonina Żabińscy),
 • rozwinięcie kontaktów oraz współpracy pomiędzy szkołami w oparciu o program Ośrodka Rozwoju Edukacji „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Konkurs kierowany jest tylko do projektów dotyczących współpracy dwustronnej Polska-Izrael. Projekty realizowane z udziałem partnerów z innych krajów, tj. projekty wielostronne, nie będą rozpatrywane.

Do składania ofert uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości 685 000 zł, w tym dla:

 • Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii – przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 435 000 zł,
 • Izraela – przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 250 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 60 000 zł. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 5 % całkowitej wartości zadania.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.men.gov.pl/strony/miedzynarodowa-wymiana-mlodziezy-konkurs-nr-de-wzp-263-1-2-2018.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy