Komunikat archiwalny

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił konkurs w zakresie ekologii i ochrony zwierząt

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił konkurs w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest przede wszystkim ochrona wartości przyrodniczych i walorów krajobrazu a także poprawa ochrony przyrody i środowiska na terenie powiatu krakowskiego.

W ramach otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zlecane będą następujące zadania:

  1. edukacja w zakresie zachowań proekologicznych,
  2. promocja zdrowej żywności, produktów regionalnych oraz ekologicznych metod produkcji,
  3. wspomaganie działań dla ochrony i zwiększenia bioróżnorodności w przyrodzie,
  4. realizacja działań z zakresu ochrony powietrza i monitoringu jakości powietrza

Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna rozpocząć się i zakończyć w 2020r.

Na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przeznaczono środki finansowe w wysokości 65 000 zł.

Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu krakowskiego, jeśli ich cele statutowe zgodne są z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie.

Maksymalna kwota dotacji przyznanej na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnymw wysokości co najmniej 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Oferty należy składać w terminie do dnia 3 marca 2020 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej od adresem: https://powiat.krakow.pl/konkursy-ofert/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy