Przeprowadzenie pobytów rezydencyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - konkurs ofert

Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Rezydencje artystyczne i wsparcie pracy twórczej w domach”.

Przeprowadzenie pobytów rezydencyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków  - konkurs ofert
Fot. Pixabay

Zadanie polega na przeprowadzeniu pobytów rezydencyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub zapewnieniu warunków umożliwiających pracę twórczą w domu krakowskich (tj. zamieszkałych lub związanych zawodowo z Krakowem) artystów oraz animatorów kultury, kuratorów sztuki, krytyków sztuki tzw. Rezydentów.

Zadanie ma polegać na umożliwieniu przez zleceniobiorcę realizacji programu rezydencji, który będzie autonomicznym, samodzielnym i jedynym celem realizacji projektu przez zaproszonego Rezydenta.

Rezultatem zadania powinno być powstanie nowego dzieła, wydarzenia lub działania artystycznego opartego na oryginalnym pomyśle, wymianie wiedzy, doświadczeń lub praktyk.

Oferent musi zapewnić artystom wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

Beneficjentami realizowanego zadania publicznego powinni być mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 250 000 zł.  Oczekiwana kwota dotacji nie może przekraczać 50 000 zł.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

Planowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagany jest wkład własny w wysokości 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 6 czerwca do 31 grudnia 2020 roku.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej po adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=125447&_ga=2.192176748.752948383.1589882517-1151562416.1585302025&metka=1

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy