Konkurs MSZ: Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020

Celem konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020” jest rozwój szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa - wspólne osiągnięcia, wzajemne inspiracje, razem podejmowane wyzwania.

Konkurs MSZ: Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020
Fot. Pixabay

Szczególnym kontekstem tegorocznej edycji są wyzwania związane z panującą w Europie i na świecie pandemią COVID-19, a także zbliżająca się prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej (01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.) oraz przyszłoroczny jubileusz 30-lecia tego formatu.

W obecnej sytuacji pandemii przy realizacji celów konkursu sugerowane jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i narzędzi komunikacji do realizacji zadania publicznego. Oczekiwane jest kreatywne podejście dotyczące sposobu realizacji projektów za pośrednictwem mediów, Internetu lub poprzez publikacje z wykorzystaniem interaktywnych i pasywnych form komunikacji multimedialnej.

Projekty zgłoszone w konkursie powinny odnosić się do następujących priorytetów:

 • Dziedzictwo buduje przyszłość - wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej - doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (luty 2021).
 • Polsko-czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 • Lokalne rozwiązania na globalne problemy i kryzysy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska w Polsce i Czechach.
 • Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z pandemią COVID-19.
 • Wyzwania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w czasie i po epidemii COVID-19 - analiza doświadczeń i osiągnięć oraz promocja dobrych praktyk.

Zgłoszony projekt może dotyczyć więcej niż jednego w/w priorytetu.

Projekty muszą być realizowane we współpracy z co najmniej jednym partnerem czeskim.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy, tj. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy:

 • fundacje;
 • stowarzyszenia;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą wynikać ze statutu lub umowy spółki.

Maksymalna łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wynosi 430 000 PLN.

Kwota wnioskowanej dotacji musi mieścić się w przedziale od 20 000 PLN do 80 000 PLN. Minimalny wkład własny oferenta/ów wynosi 20 % całkowitej wartości zadania publicznego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 16.15.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko--czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2020

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy