Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Dotacje przyznawane będą na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze wzmacniające rozwój sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach. Korzyści i rezultaty realizowanych projektów powinny być dostępne dla możliwie szerokich środowisk sektora obywatelskiego. Do uzyskania wsparcia nie kwalifikują się projekty monitoringowe i rzecznicze mające poprawić sytuację odbiorców działań Wnioskodawcy innych niż organizacje lub ruchy obywatelskie (np. osób starszych, nauczycieli, młodzieży, osób narażonych na wykluczenie).

Typy wspieranych działań:

  • Monitoring tworzenia i praktyki stosowania prawa i polityk publicznych stanowionych centralnie, regionalnie i lokalnie, a także na poziomie europejskim, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich (dotyczących np. podatków, ochrony danych osobowych, prawa do zgromadzeń, rachunkowości, filantropii itd.). Monitoringiem mogą być objęte również polityki, procesy legislacyjne i praktyka stosowania prawa w odniesieniu do określonych branż lub obszarów działalności organizacji. Działania nie powinny ograniczać się jedynie to gromadzenia informacji, danych czy wiedzy eksperckiej.  Muszą także obejmować udostępnianie wyników monitoringu decydentom, środowiskom opiniotwórczym, innym zainteresowanym instytucjom czy grupom społecznym oraz wskazanie działań służących wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
  • Rzecznictwo praw i interesów prowadzone na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym oraz na poziomie europejskim w formie kampanii, akcji (w tym interwencji w reakcji na nieprzewidziane, niekorzystne zdarzenia) lub działań ciągłych służących poprawie prawnych, politycznych, gospodarczych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania organizacji społecznych i ruchów obywatelskich (całego sektora lub jego branż). Działania mogą obejmować m.in.: wypracowywanie i uzgadnianie stanowisk, nagłaśnianie problemów wymagających rozwiązania, prezentowanie propozycji koniecznych zmian prawa lub polityk, działania legislacyjne na różnych poziomach.

W ramach jednego projektu można łączyć działania monitoringowe i rzecznicze.

Każdy Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację sektorowego projektu monitoringowego lub rzeczniczego może ubiegać się o dodatkową kwotę dotacji przeznaczoną na rozwój instytucjonalny, tj. wzmocnienie i rozwój organizacji, budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce: stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, a także kościelne osoby prawne.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę lub we współpracy z Partnerami.

Partnerami mogą być:

  • organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, komercyjne i niekomercyjne, z Polski oraz z pozostałych Państw-Beneficjentów (Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia), z Węgier, z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, graniczących z Polską (Białoruś, Rosja, Ukraina), organizacje międzynarodowe, ich organy lub agendy,
  • grupy nieformalne z Polski, które działają na rzecz dobra publicznego, są dobrowolne i niedyskryminujące, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych władz publicznych, są niezależne od partii politycznych, instytucji religijnych i podmiotów komercyjnych.

Kwota środków przeznaczona na dotacje w konkursie na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze wynosi 700 000 euro.

W konkursie można ubiegać się o dotacje od 25 000 euro do 125 000 euro na sfinansowanie kosztów realizacji projektu plus:

  • w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotem lub podmiotami z Państw-Darczyńców dodatkowo do 12 500 euro na koszty związane ze współpracą partnerską,
  • dodatkowo do 12 500 euro na koszty dotyczące rozwoju instytucjonalnego, jednak nie więcej niż 20% łącznych kosztów projektu sektorowego (liczonych razem z kosztami partnerstwa z podmiotami z Państw-Darczyńców – jeśli dotyczy). Łączne koszty projektu sektorowego to koszty pokrywane z dotacji i wkładu własnego.

Wkład własny nie jest obowiązkowy. Wniesienie wkładu własnego jest konieczne tylko wówczas, gdy planowane koszty całkowite projektu przewyższają kwotę wnioskowanej dotacji. Wkład własny może mieć charakter finansowy lub niefinansowy (w formie pracy wolontariuszy i wolontariuszek).

Wnioski o dotację można składać do 15 marca 2021 r. do godz. 12:00 w południe. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 31 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://aktywniobywatele.org.pl/oglaszamy-konkurs-na-sektorowe-projekty-rzecznicze-i-monitoringowe/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-01-22
Data aktualizacji: 2021-01-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat