Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert: I Ty możesz służyć Ojczyźnie

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. "I Ty możesz służyć Ojczyźnie".

Konkurs przewiduje następujące cele zadań konkursowych:  

 1. zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej m.in. uczniów klas mundurowych, młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych, studentów - członków Legii Akademickiej, żołnierzy WOT;
 2. wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz organizacji działających na rzecz obronności;
 3. upowszechnienie, rozwój i podniesienie poziomu wyszkolenia proobronnego społeczeństwa;
 4. tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych społeczeństwa;
 5. kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

 1. organizację programów i przedsięwzięć o charakterze proobronnym, np. szkolenia, warsztaty, kursy sprawnościowe (m.in. strzeleckie, taktyczno-poligonowe, samoobrony, pierwszej pomocy itp.);
 2. organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-obronnych (np. zawody sprawnościowe, mistrzostwa, mityngi, spartakiady itp.);
 3. organizację i przeprowadzenie m.in. obozów, biwaków, zlotów o charakterze sportowo - obronnym.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na realizację ww. zadań zaplanowano kwotę w wysokości do 3 000 000,00 zł.

Oferent jest zobowiązany zapewnić wkład finansowy w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji, jak również jest zobowiązany zapewnić wkład własny niefinansowy (osobowy i/lub rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.

Oferty należy składać do dnia 20 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-072021wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-04-29
Data aktualizacji: 2021-04-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat