Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs ofert pn.: Przez sport do wojska

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: Przez sport do wojska.

Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

 1. Podniesienie sprawności fizycznej u żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy oraz pracowników wojska;
 2. Poprawę sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych wśród młodzieży z klas mundurowych oraz zrzeszonej w proobronnych organizacjach pozarządowych;
 3. Podniesienie poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych zajęć o charakterze sportowo-obronnym;
 4. Popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej w środowisku wojskowej;
 5. Promowanie pozytywnych wartości kształtowanych przez sport wśród członków proobronnych organizacji pozarządowych;
 6. Popularyzowanie wśród społeczeństwa sportów obronnych, zagadnień związanych z obronnością kraju.

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in. realizacje:

 • zajęć o charakterze sportowym i sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowychi członków proobronnych organizacji pozarządowych, jak również społeczności lokalnej (w tym: kursy sprawnościowe, zawody, mistrzostwa, szkolenia);
 • programów i przedsięwzięć promujących uprawianie różnych form aktywności fizycznej (np. biegi długodystansowe, biegi na orientację, strzelectwo, sporty walki);
 • obozów sportowo-obronnych dla młodzieży z klas mundurowych oraz członków proobronnych organizacji pozarządowych.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-102021wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-07-19
Data aktualizacji: 2021-07-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź