Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs pod nazwą: Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie

Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022–2023 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

Celem głównym „Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu - Uczniowie” jest zaktywizowanie Uczniów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

Oferent jest zobowiązany przedstawić całościowy i kompleksowy program wsparcia zarówno Uczniów jak i Nauczycieli. Program powinien uwzględniać, że Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu będą odbywały się w cyklach rocznych z uwzględnieniem specyfiki roku szkolnego.

W edycji wsparciem powinno zostać objętych 50 zespołów uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych jak również nauczyciele sprawujący nad nimi opiekę. Uczniowie wchodzący w skład poszczególnych zespołów powinni podnosić swoje kompetencje w zakresie algorytmiki i programowania na przykład poprzez:

  • udział w wykładach i szkoleniach prowadzonych przez autorytety naukowe z obszaru informatyki (zajęcia tradycyjne i e-learningowe);
  • udział w wyjazdach edukacyjnych dedykowanych rozwojowi umiejętności informatycznych;
  • realizację zadań z zakresu informatyki i matematyki w formie grywalizacji między zespołami;
  • zawody finałowe Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu w programowaniu zespołowym.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 3 mln zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w roku 2022 wynosić może maksymalnie 1 mln zł, na realizację w roku 2023 maksymalnie 2 mln zł.

Wartość projektu to łączna wartość dotacji i środków własnych, na które składają się środki niefinansowe (społeczna praca członków lub praca wolontariacka) oraz finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego).W ramach niniejszego konkursu wkład własny niefinansowy w postaci środków o charakterze rzeczowym nie jest brany pod uwagę. Wniesienie wkładu własnego w ramach składnych ofert nie jest wymagane.

Termin składania ofert upływa dnia 9 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-mistrzostwa-w-algorytmice-i-programowaniu-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-talentow-informatycznych-na-lata-2019-2029.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-05-19
Data aktualizacji: 2022-05-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź