Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs Ministra Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła - realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej – II edycja.

Konkurs został ogłoszony w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Działanie 1. Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, Celu Operacyjnego 3. Promocja zdrowia psychicznego

Do składania ofert uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w pkt 1-10, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

1. monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

2. edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

3. promocję zdrowia;

  • kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych;
  • zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień;

4. profilaktykę chorób;

5. działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;

6. analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;

7. inicjowanie i prowadzenie:

  • działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,
  • współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;

8. rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;

9. ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

10. działania w obszarze aktywności fizycznej, w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania określonym w części I Ogłoszenia MEiN.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego mieszczą się w trzech modułach. Celem konkursu jest wybór najlepszej oferty dotyczącej realizacji modułu I, modułu II oraz  modułu III, będących przedmiotem konkursu.

Moduł I. Podniesienie jakości pracy z dzieckiem, uczniem i rodziną w zakresie psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz pomocy psychologicznej w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych oraz w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Celem zadania jest ochrona i wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców; profilaktyka zaburzeń psychicznych u dzieci, uczniów i dysfunkcji rodzin oraz udzielanie dostosowanego do potrzeb odbiorców wsparcia.

Moduł II. Podniesienie jakości działań w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach m.in. w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Celem zadania jest zwiększenie kompetencji dzieci, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w zakresie aktywnego prowadzenia prozdrowotnego stylu życia.

Moduł III. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i uczniów o zróżnicowanych potrzebach w wielokulturowym środowisku przedszkola i szkoły.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów i wychowawców w wielokulturowym środowisku przedszkola i szkoły w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i uczniów oraz odpowiednie dostosowanie indywidualnego oraz grupowego wsparcia do rozpoznanych potrzeb, w tym integracji wielokulturowego środowiska.

Oferent może złożyć jedną ofertę w konkursie i tylko na jeden moduł.

Na konkurs przeznaczono środki publiczne w maksymalnej wysokości 339 439 zł., w tym: 190 000 zł na moduł I; 79 439 zł na moduł II; 70 000 zł na moduł III.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Dotacja może zostać przyznana pod warunkiem zapewnienia przez oferenta środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł, w łącznej wysokości minimum 1% całkowitych kosztów realizacji zadania (do środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł nie wlicza się wkładu osobowego i wkładu rzeczowego).

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2021---2025-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego-pn-pozytywna-szkola---realizacja-projektow-i-programow-edukacyjnych-wychowawczych-interwencyjnych-oraz-profilaktycznych-opartych-na-podstawach-naukowych-w-tym-programow-profilaktyki-uniwersalnej-wskazujacej-i-selektywnej--ii-edycja

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-06-28
Data aktualizacji: 2022-06-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź