Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs: Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022–2023 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

Celem zadania jest zaktywizowanie Uczniów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

W konkursie mogą wziąć udział:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.; dalej: UoD PPioW) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
    oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania ofert upływa dnia 18 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/607596_ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-mistrzostwa-w-algorytmice-i-programowaniu-uczniowie-w-ramach-programu-rozwoju-talentow-informatycznych-na-lata-2019-2029.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-07-29
Data aktualizacji: 2022-07-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź