Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarządu Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Każdy Oferent może złożyć w konkursie maksymalnie 2 oferty.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Celami konkursu są:

 1. promocja walorów turystycznych i przyrodniczych powiatu oraz upowszechnianie i promowanie różnych form turystyki i rekreacji,
 2. zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu w życie publiczne poprzez działalność w organizacjach pozarządowych i inicjatywach lokalnych.

W ramach konkursu zlecane będą następujące zadania:

 • wspieranie działań w zakresie informacji turystycznej na terenie powiatu krakowskiego,
 • promocja atrakcji turystycznych powiatu krakowskiego poprzez różne formy wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu,
 • organizacja przedsięwzięć promujących walory turystyczne i przyrodnicze powiatu,
 • organizacja i wsparcie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin z powiatu krakowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej,
 • rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej oraz infrastruktury okołoturystycznej powiatu krakowskiego oraz oznakowanie szlaków turystycznych na terenie powiatu krakowskiego,
 • wspieranie rozwoju turystyki kulturowej we współpracy z gminami powiatu i Gminą Miejską Kraków.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe zgodne są z obszarem, celami i założeniami konkursu.

Każdy Oferent może złożyć w konkursie maksymalnie 2 oferty.

Na realizację zadań przeznaczono 80 000 zł. Maksymalna kwota oczekiwanej dotacji nie może być wyższa niż 15 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji przyznanej na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% wszystkich kosztów realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest do wykazania się:

 • innymi środkami finansowymi w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania, lub
 • innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania, z czego w takim wypadku inne środki finansowe stanowi co najmniej 5% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 • złożenie oferty konkursowej w systemie Witkac.pl w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. do godz. 15:00,
 • wydrukowanie oferty wygenerowanej w systemie Witkac.pl, podpisanie przez osoby upoważnione i dostarczenie jej (wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3) w terminie do dnia 14 lutego 2023 r. do godz. 15:00 do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:  https://powiat.krakow.pl/2023/01/ogloszenie-konkursow-2023/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-01-23
Data aktualizacji: 2023-01-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź