Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na realizację zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości ogółem 190 000 zł.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Celami konkursu są:

  1. zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców powiatu poprzez wspieranie rozwoju sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
  2. zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu w życie publiczne poprzez działalność w organizacjach pozarządowych i inicjatywach lokalnych.

W ramach konkursu zlecane będą następujące zadania:

  • organizacja i koordynacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym obejmującym współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • wspieranie udziału sportowców z powiatu krakowskiego w zawodach na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  • upowszechnianie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu krakowskiego.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe zgodne są z obszarem, celami i założeniami konkursu.

Każdy Oferent może złożyć w konkursie maksymalnie 2 oferty.

Na realizację zadań przeznaczono środki finansowe w wysokości ogółem 190 000 zł. Maksymalna kwota oczekiwanej dotacji nie może być wyższa niż 15 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji przyznanej na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% wszystkich kosztów realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest do wykazania się:

  • innymi środkami finansowymi w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania, lub
  • innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania, z czego w takim wypadku inne środki finansowe stanowi co najmniej 5% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • złożenie oferty konkursowej w systemie Witkac.pl w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. do godz. 15:00,
  • wydrukowanie oferty wygenerowanej w systemie Witkac.pl, podpisanie przez osoby upoważnione i dostarczenie jej (wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3) w terminie do dnia 14 lutego 2023 r. do godz. 15:00 do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do siedziby urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://powiat.krakow.pl/2023/01/ogloszenie-konkursow-2023/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-01-23
Data aktualizacji: 2023-01-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź