Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs w zakresie ekologii i ochrony zwierząt

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Każdy Oferent może złożyć w konkursie maksymalnie 2 oferty.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem konkursu jest ochrona wartości przyrodniczych i walorów krajobrazu a także poprawa ochrony przyrody i środowiska na terenie powiatu krakowskiego.

W ramach konkursu zlecane będą następujące zadania:

 • edukacja w zakresie zachowań proekologicznych,
 • promocja zdrowej żywności, produktów regionalnych oraz ekologicznych metod produkcji,
 • wspomaganie działań dla ochrony i zwiększenia bioróżnorodności w przyrodzie,
 • realizacja działań z zakresu ochrony powietrza i monitoringu jakości powietrza,
 • przeciwdziałanie suszy i jej skutkom.

W roku 2023 preferowane będą zadania z zakresu:

 • poprawy jakości powietrza na terenie powiatu krakowskiego,
 • przeciwdziałania suszy i jej skutkom w wymiarze społeczności lokalnych, sieci sąsiedzkich, poszczególnych gospodarstw domowych poprzez np. oszczędne gospodarowanie wodą, retencję wód opadowych i roztopowych, ogrodów deszczowych,
 • stworzenia i pogłębiania relacji pomiędzy mieszkańcami powiatu krakowskiego a środowiskami prowadzącymi gospodarkę łowiecką na terenie powiatu,
 • ochrony i zwiększenia populacji zapylaczy (pszczół miodnych i innych owadów zapylających) oraz wiedzy o znaczeniu zapylaczy we współczesnym świecie,
 • wspierania produktów uprawianych i hodowanych lokalnie, odtwarzających i kultywujących tradycję.

Na realizację zadań w ramach w/w konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości ogółem 136 000,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261), jeśli ich cele statutowe zgodne są z obszarem, celami i założeniami konkursu.

Każdy Oferent może złożyć w konkursie maksymalnie 2 oferty.

Maksymalna kwota oczekiwanej dotacji nie może być wyższa niż 15 000,00 zł.

Maksymalna kwota dotacji przyznanej na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% wszystkich kosztów realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi lub innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi w wysokości co najmniej 5% wszystkich kosztów realizacji zadania. Do innych środków finansowych zaliczane są: środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł publicznych oraz pozostałe.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 • złożenie oferty konkursowej w systemie Witkac.pl w terminie do dnia  10.02.2023 r. do godz. 15:00,
 • wydrukowanie oferty wygenerowanej w systemie Witkac.pl, podpisanie przez osoby upoważnione i dostarczenie jej (wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3) w terminie do dnia 14.02.2023 r. do godz. 15:00 do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do siedziby urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://powiat.krakow.pl/2023/01/ogloszenie-konkursow-2023/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-01-23
Data aktualizacji: 2023-01-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź