Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs pn. Zasmakuj w Małopolsce

Zarządu Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, odpowiadających celom wymienionym w „Programie współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Zlecenie wyżej wymienionych zadań w ramach Konkursu odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

  1. Organizacji przedsięwzięć mających na celu identyfikację i promowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w tym w szczególności produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych.
  2. Realizacji wydarzeń o tematyce kulinarnej mających na celu ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych na obszarach wiejskich i budowanie tożsamości lokalnej.
  3. Realizacji inicjatyw, których celem jest pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

Obszar, na którym realizowane będzie zadanie musi być zlokalizowany na terenie województwa małopolskiego, ogólnodostępny.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu w 2023 r. środki finansowe do kwoty ogółem 1 000 000,00 zł.

O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu w jakim realizowane jest zadanieoraz będą realizować zadania na obszarze województwa małopolskiego.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym na poziomieco najmniej 5% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 95% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania oraz nie może przekraczać kwoty 20 000,00 zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Etap pierwszy: wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/ w terminie do 14 czerwca 2023 r.
  • Etap drugi: wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 14 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2284030,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-kultury-s.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-05-26
Data aktualizacji: 2023-05-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź