Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs Małopolski Klub – II edycja

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku w ramach zadania - pn. "Małopolski Klub” – II edycja.

Celem realizacji zadań jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie instytucjonalne działalności podmiotów realizujących zadania w obszarze kultury fizycznej z siedzibą w województwie małopolskim, a także inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.

Określony w konkursie zakres działań pozostaje w zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”: Obszar – Małopolanie; Kierunek polityki – Sport i Rekreacja.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania, których przedmiotem są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego w zakresie szkolenia sportowego:

1. komponent/komponenty obowiązkowe:

  • przeprowadzenie zajęć sportowych/treningów i/lub;
  • organizacja obozu sportowego i/lub;
  • organizacja wyjazdu na rozgrywki/mecze sportowe;

2. komponent fakultatywny: zakup sprzętu sportowego.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację zadań wybranych w ramach konkursu w 2023 roku środki finansowe do kwoty ogółem 1 000 000 zł.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Etap pierwszy: wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/ w  terminie do 20 września 2023 roku.
  • Etap drugi: wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 20 września 2023 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2325157,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-09-07
Data aktualizacji: 2023-09-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź