Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. 63. Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety - 2024”

Cele konkursu:

 1. wzrost zainteresowania strzelectwem sportowym wśród młodzieży szkolnej;
 2. propagowanie i upowszechnianie tradycji strzelectwa sportowego i obronnego wśród młodzieży szkolonej;
 3. doskonalenie umiejętności strzeleckich;
 4. promowanie współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży szkolnej;
 5. budowanie i utrzymanie potencjału obronnego SZ RP.

Zadanie konkursowe powinno polegać w szczególności na:

 • organizacji zawodów strzeleckich w konkurencji strzeleckiej z karabinu sportowego (dowolnego) kal. 5,6 mm, z warunkami strzelania: odległość 50 m, postawa leżąca, liczba strzałów ocenianych 60. Pozostałe warunki i przepisy bezpieczeństwa zgodne z przepisami PZSS i ISSF;
 • wyłonieniu najlepszych uczestników co najmniej w kategoriach wskazanych w pkt 2 ppkt 2 Ogłoszenia Otwartego Konkursu;
 • zapoznaniu z historią i tradycjami organizacji zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety”;
 • przeprowadzeniu zajęć z tematyki dotyczącej 25 lat członkostwa Polski w NATO;
 • zorganizowaniu czasu wolnego poprzez zapewnienie zajęć kulturalno-rekreacyjnych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy m.in. stowarzyszenia, fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferta realizacji zadania publicznego musi zostać złożona w terminie do 29 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-62024wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-04-12
Data aktualizacji: 2024-04-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź