Dokument archiwalny

Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami przekazanymi do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego II kadencji oraz zajętymi wobec nich stanowiskami Rady.

Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

 

 

 

 

 

Katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w 2016 r.

PDF

 

Projekt Programu Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020
Stanowisko Rady: brak opinii


Projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018.
Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekty uchwał RMK w sprawie:

  1. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,
  3. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości (załącznik do projektu uchwały - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości),
  4. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, (załącznik nr 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych w innych źródłach na terenie Gminy Miejskiej Kraków),
  5. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Stanowisko Rady: odstąpiono od wydania opinii


Projekt Programu „Otwarty Kraków”
Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016 -2018.
Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt „Programu Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016 – 2020 w Gminie Miejskiej Kraków ”
Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt Programu Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020.
Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały RMK w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Propozycja zmian do uchwały nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia KRDPP w dniu 18.01.2016 r.
Stanowisko Rady: opinia pozytywna
Załącznik do uchwały nr 2/2016 /II Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z 8 lutego 2016 r.

 

Katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w 2015 r.


Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016.
Stanowisko Rady: opinia pozytywna

Projekt Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków" na lata 2016 – 2018.
Stanowisko Rady: brak opinii

Projekt Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2018.
Stanowisko Rady: brak opinii

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.
Wniosek o udzielenie dotacji - Formularz nr 1 do załącznika do uchwały [.xls]
Informacja o faktycznej liczbie uczniów - Formularz nr 2 do załącznika do uchwały [.xls]
Informacja o faktycznej liczbie uczniów oraz faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych lub zajęciach stałych organizowanych w wymiarze nie mniejszym niż dwa zajęcia tygodniowo - Formularz nr 3 do załącznika do uchwały  [.xls]
Informacja o uczniach z innych gmin uczęszczających do przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego - Formularz nr 4 do załącznika do uchwały [.xls]
Roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji - Formularz nr 5 do załącznika do uchwały [.xls]
Stanowisko Rady: brak opinii

Projekt Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi.
Stanowisko Rady: brak opinii

Projekt Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019
Stanowisko Rady: opinia pozytywna z uwagą

Projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków /Załącznik nr 1/
Zasady powoływania oraz regulamin pracy komisji konkursowych /Załącznik nr 2/
Priorytetowe zadania publiczne zaplanowane przez Gminę Miejską Kraków do realizacji we współpracy /Załącznik nr 3/
Zadania publiczne zaplanowane przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy /Załącznik nr 4/
Stanowisko Rady: opinia pozytywna

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
Stanowisko Rady: opinia pozytywna

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020".
Dodatek Nr 1
Do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020
Rozumienie i rozwiązywanie problemów społecznych
Dodatek Nr 2
Do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020
Skład zespołów roboczych ds. opracowania Strategii
Dodatek Nr 3
Do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020
Analiza SWOT w dziedzinach planowania strategicznego
Stanowisko Rady: opinia pozytywna

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
Lista pomników przyrody /załącznik do uchwały/
Stanowisko Rady: brak opinii

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Las Mogilski".
Użytek ekologiczny "Las Mogilski"/załącznik do uchwały/
Stanowisko Rady: brak opinii

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Stanowisko Rady: brak opinii

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków"Zarz. Nr 1002 PMK ws. uchwały RMK ws. "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków"
Stanowisko Rady: brak opinii

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniający uchwałę Nr CX/1666/14 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.Stanowisko Rady: brak opinii

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/
Stanowisko Rady: odstąpienie od wydania opinii

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody.
Stanowisko Rady: odstąpienie od wydania opinii

Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa
Projekt Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa
Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 

Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego II kadencji w roku 2014.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy