Komunikat archiwalny

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło otwarty konkurs ofert ''Dyplomacja publiczna 2020''

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło otwarty konkurs ofert „Dyplomacja publiczna 2020”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło otwarty konkurs ofert ''Dyplomacja publiczna 2020''
Fot. Pixabay

W ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2020” dofinansowane będą działania dotyczące następujących komponentów:

 1. Komponent I: „Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” – celem zadania jest kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej silnej pozycji na arenie międzynarodowej poprzez działania w obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej:
  1. inicjowanie i pielęgnowanie kontaktów dwu- i wielostronnych w duchu dialogu między społeczeństwem Polski a społeczeństwami innych państw;  
  2. wzmacnianie zainteresowania Polską w różnych obszarach, m.in. kultury, historii, nauki, sztuki, innowacyjności, gospodarki; promocja języka polskiego i popularyzacja nauki języka polskiego jako obcego;
  3. upowszechnianie wiedzy na temat zaangażowania Polski na arenie międzynarodowej w różnych formatach, ze szczególnym uwzględnieniem:  
 • działań na rzecz współpracy i bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym w ramach NATO, UE, ONZ (członkostwo Polski w Radzie Praw Człowieka 2020-2022), OBWE,
 • zaangażowania w ramach Partnerstwa Wschodniego na rzecz zacieśniania relacji między wschodnimi partnerami, budowania wzajemnego zaufania i wspierania rozwoju,
 1. popularyzacja polskiej historii najnowszej poprzez kontynuację projektów związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym popularyzacja znaczenia Bitwy Warszawskiej z okazji jej 100. rocznicy, zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego Niepodległa 2017-2022; realizacja projektów z zakresu edukacji historycznej dot. II wojny światowej i z okazji 75. rocznicy jej zakończenia; upowszechnianie wiedzy dotyczącej znaczenia i roli Solidarności (z okazji 40. rocznicy powstania) w procesie demokratycznych i pokojowych zmian w Europie Środkowo–Wschodniej; rola polskiego Kościoła w dążeniu Polaków do wolności i w procesie obalenia komunizmu m.in. na przykładzie postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, arcybiskupa Antoniego Baraniaka;  
 2. popularyzacja życia, nauczania i dziedzictwa św. Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin i jako patrona 2020; popularyzacja innych patronów 2020 ustanowionych przez Sejm RP;
 3. promocja XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina i upowszechnianie twórczości Fryderyka Chopina z okazji 210. rocznicy urodzin;
 4. upowszechnianie wiedzy nt. wkładu polskiej kultury, nauki i sztuki do światowego dziedzictwa poprzez przypominanie sylwetek wybitnych Polaków i ich zasług dla rozwoju cywilizacji;
 5. promocja polskiego designu, wzornictwa i architektury;
 6. promocja sektorów kreatywnych zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem branży gier komputerowych;
 7. promocja polskich miast, regionów i zjawisk kulturotwórczych;
 8. wzmacnianie zainteresowania polskim filmem i kinem artystycznym.

 

 1. Komponent II: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej” – celem zadania jest:
  1. analiza i przeciwdziałanie fałszywej, negującej prawdę narracji, która w obszarze wzajemnych relacji utrudnia budowanie trwałych więzi między instytucjami i społeczeństwem polskim oraz społeczeństwami Białorusi, Rosji i Ukrainy (BRU); wykorzystanie mediów społecznościowych do przedstawiania pozytywnego wizerunku Polski oraz do prezentacji polskiego stanowiska i oceny dominującej na tym obszarze (BRU) polityki historycznej;
  2. zapoznanie z polskim doświadczeniem przeobrażania infrastruktury społeczno-gospodarczej, w szczególności na poziomie regionalnym; prezentacja Polski jako państwa o rozbudowanym sektorze przedsiębiorczości, gotowego do podjęcia współpracy ze wschodnimi partnerami;
  3. wspieranie szerokiego dialogu pomiędzy społeczeństwami: Polski, Rosji, Białorusi i Ukrainy w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego, z uwzględnieniem historycznej roli i znaczenia polskiej mniejszości i Polonii;  
  4. promowanie Partnerstwa Wschodniego jako projektu europejskiej polityki wschodniej, który przyczynia się do budowania więzi politycznych, społecznych, gospodarczych  i kulturalnych między Unią Europejską a krajami regionu Partnerstwa Wschodniego;
  5. promocja skutecznych mechanizmów polskich przemian społeczno-ekonomicznych (m.in. w obszarze walki z korupcją, osiągnięć w rewitalizacji przestrzeni miejskiej, rozwoju polskiego sektora start-upów, pozytywnego wpływu kontaktów zagranicznych na rozwój jednostek samorządowych);
  6. upowszechnianie polskiego modelu współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, w tym: współpracy środowisk i grup wpływających na rozwój społeczeństwa obywatelskiego; idei wolontariatu; ochrony praw człowieka (w partnerstwie z lokalnymi NGO);
  7. uwypuklanie znaczenia współpracy kulturalnej i naukowej z Polską, zarówno w aspekcie realizowania wspólnych projektów, jak i synergii badań naukowych i kontaktów bezpośrednich oraz prezentowania modelu działalności społeczności akademickich (Konstytucja dla Nauki, samorząd studencki, organizacje studenckie, koła naukowe), prowadzenie działań mających na celu integrację środowisk absolwentów polskich uczelni oraz programów stypendialnych;
  8. promocja wspólnych elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym dialogu międzykonfesyjnego w obrębie religii monoteistycznych.
 2. Komponent III: „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość” – celem zadania jest:
  1. przypominanie, że Polska i Polacy są krajem i społeczeństwem znającym i szanującym wkład Żydów w polską kulturę, historię, gospodarkę, naukę i życie społeczne - podkreślanie nierozerwalnego związku tożsamości kulturowej Polaków i Żydów, opartego na wspólnym fundamencie cywilizacji judeo-chrześcijańskiej oraz na wspólnej wielowiekowej historii;
  2. prezentowanie odnowy i rozkwitu życia żydowskiego w Polsce po 1989 r.;
  3. wspieranie współpracy, wzajemnego zainteresowania i dialogu między Polakami i Żydami;
  4. przypominanie, że Polska, jako strażnik pamięci milionów polskich Żydów zamordowanych podczas II wojny światowej, pielęgnuje pamięć o ofiarach Holokaustu dłużej niż jakiekolwiek inne państwo - prezentowanie polskiego dorobku naukowego i muzealniczego w sferze zachowania miejsc pamięci związanych z Zagładą.
 3. Komponent IV: „Rola Polski w procesie integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE” – celem zadania publicznego jest:  
  1. promocja Polski jako nowoczesnego państwa europejskiego z dobrze funkcjonującą demokracją, zamożnym społeczeństwem, sprawną administracją publiczną i skuteczną polityką zagraniczną;
  2. promocja Polski jako adwokata państw regionu Bałkanów Zachodnich na drodze do integracji europejskiej ze wskazaniem na doświadczenie Polski, która z sukcesem pokonała drogę przemian społecznych, politycznych i gospodarczych;
  3. pogłębienie stanu wiedzy na temat podstawowych elementów kształtujących postawę Polski na arenie międzynarodowej oraz popularyzacja wiedzy o Polsce jako ważnym uczestniku debaty i współpracy międzynarodowej, o znaczącym potencjale w wymiarze dwustronnym, regionalnym i globalnym;
  4. ugruntowanie wizerunku Polski jako odpowiedzialnego członka wspólnoty międzynarodowej, gotowego dzielić się osiągnięciami i doświadczeniami wypracowanymi w procesie transformacji. Upowszechnianie wiedzy, że Polska jest partnerem sprawdzonym w procesie integracyjnym z UE pod kątem transferu wiedzy i doświadczeń, w tym w zakresie budowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego;
  5. zainteresowanie partnerów zagranicznych z krajów Bałkanów Zachodnich dawnymi  i współczesnymi osiągnięciami polskiej kultury, sztuki i nauki. Są to dziedziny wyrażające polskie dziedzictwo duchowe, świadczące o wkładzie Polaków i Polski w rozwój europejskiej cywilizacji, innowacyjności i nowoczesności;
  6. promocja Procesu Berlińskiego jako mechanizmu służącego intensyfikacji współpracy pomiędzy państwami Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską;
  7. upowszechnianie wiedzy, że Polska jest atrakcyjnym partnerem handlowym, gospodarczym, z dużym potencjałem w dziedzinie nowych technologii i przemysłu kreatywnego ze szczególnym uwzględnieniem branży gier komputerowych. Promocja przedsięwzięć gospodarczych prowadzących do większego zintegrowania infrastruktury między państwami Bałkanów Zachodnich oraz państwami UE.

Projekty w ramach wymienionych wyżej komponentów, realizując ww. cele, muszą uwzględniać następujące priorytety w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej na 2020 r. w ramach polskiej polityki zagranicznej:

 1. Polska zaangażowana i jej międzynarodowa pozycja
 • Polska jest wiarygodnym i wypełniającym zobowiązania międzynarodowe członkiem ONZ, NATO, UE, OBWE, działającym na rzecz współpracy i bezpieczeństwa w regionie, Europie i na świecie;
 • Polska bierze aktywny udział w debacie o kształcie, tożsamości i przyszłości Europy;
 • Polska wspiera aspiracje innych krajów do członkostwa w UE, w szczególności państwa Bałkanów Zachodnich w ramach Procesu Berlińskiego;  
 • Polska jest aktywnym uczestnikiem inicjatyw regionalnych m.in. Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Trójmorza, Rady Państw Morza Bałtyckiego, Formatu Bukaresztańskiego, formatu 16+1 (Chiny+Europa Środkowo-Wschodnia);
 • Polska aktywnie uczestniczy w pracach na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych i była inicjatorem ustanowienia Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie;
 • Polska angażuje się w pomoc humanitarną i współpracę rozwojową oraz działania na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się i ich społeczeństw.
 1. Polska obywatelska i solidarna pielęgnująca wartości i pamięć historyczną
 • Polska zapoczątkowała pokojowe przemiany w Europie Środkowo–Wschodniej; Polska jest krajem udanej transformacji i chętnie dzieli się doświadczeniami z innymi;
 • Polska wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 • Osiągnięcia II Rzeczypospolitej, w szczególności prawa pracownicze, polityczne i socjalne po 1919 roku, są ewenementem w skali europejskiej i światowej;
 • •Polska jest krajem tradycji tolerancji, pielęgnującym dziedzictwo wielu kultur i religii;  
 • Polacy są wierni wartościom mającym swoje źródła w europejskim dziedzictwie kulturowym opartym na chrześcijańskiej tradycji i kulturze;
 • Polska pielęgnuje pamięć o obywatelach Państwa Polskiego – bohaterach walk i ofiarach wojen.
 1. Polska inspirująca  
 • Polski design, wzornictwo i architektura stanowią o oryginalności naszego kraju na arenie międzynarodowej;   
 • Osiągnięcia polskiej medycyny wyróżniają Polskę na tle innych krajów;
 • Polscy fizycy przyczynili się do rozwoju światowej nauki; ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem Fizyki jest uhonorowaniem polskich fizyków i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki;
 • Polska kuchnia jest coraz bardziej rozpoznawalna na świecie;  
 • Sport inspiruje oraz kształtuje wizerunek Polski m.in. poprzez osiągnięcia polskich sportowców w różnych dyscyplinach.  
 1. Polska kreatywna i innowacyjna w obszarze gospodarki i technologii
 • Polska jest krajem równych szans i możliwości o stabilnym wzroście gospodarczym;
 • Polska stwarza dobre warunki do rozwoju sektorów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem branży gier komputerowych;
 • Polska wspiera badania i naukę;
 • Polska promuje rozwiązania innowacyjne polskich przedsiębiorców dla globalnych problemów.
 1. Dziedzictwo buduje przyszłość i wzmacnia tożsamość narodową
 • Polska jest krajem o fascynującej kulturze i sztuce;
 • Polska promuje tradycję i edukację muzyczną polskich kompozytorów i artystów, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Fryderyka Chopina;
 • Polska ma 16. obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO;
 • Polska jest w europejskiej czołówce w obszarze nowoczesnych rozwiązań muzealniczych;  
 • Polska jest krajem wielkiej literatury i literackich noblistów;  
 • Polska dzieli się zjawiskami kulturotwórczymi, doświadczeniem miast kreatywnych UNESCO i rewitalizacji miast przemysłowych;
 • Polska jest krajem wybitnych filmowców i kina artystycznego.

Zgłoszony projekt może dotyczyć więcej niż jednego priorytetu.  

Projekt powinien być adresowany do zagranicznych odbiorców, a zwłaszcza do środowisk opiniotwórczych, w tym przedstawicieli mediów, w sposób zapewniający kontynuację oddziaływania i efekt zwielokrotnienia po zakończeniu projektu.

Zadanie publiczne musi być realizowane na następujących obszarach:

 1. Komponent I – cały świat, z wyłączeniem Rosji, Ukrainy oraz Białorusi;
 2. Komponent II – Rosja, Białoruś, Ukraina, Polska;
 3. Komponent III – Stany Zjednoczone, Izrael, Francja, Kanada, Federacja Rosyjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Argentyna, Niemcy, Australia, Brazylia, Dania, Szwecja, Chiny, Szwajcaria, Japonia, Polska, Południowa Afryka, Ukraina, Węgry, Meksyk, Królestwo Niderlandów, Belgia, Włochy;
 4. Komponent IV – Republika Albanii, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Republika Macedonii Północnej, Republika Serbii, Republika Kosowa, Polska.

W priorytetach I, II i IV wskazana jest współpraca z partnerem zagranicznym; w przypadku wskazania partnera konieczne jest dołączenie do oferty deklaracji zaangażowania partnera w projekt. W priorytecie III wymagana jest współpraca z partnerem zagranicznym; konieczne jest dołączenie do oferty deklaracji zaangażowania partnera  w projekt.

Priorytetowo traktowane będą projekty, które wykorzystują nowoczesne narzędzia komunikacji (istniejące portale, serwisy internetowe) umożliwiające skuteczne dotarcie do grup docelowych, w tym poprzez media społecznościowe.  

W konkursie we wszystkich komponentach mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy, tj. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy:

 1. fundacje;
 2. stowarzyszenia;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 5. spółdzielnie socjalne;
 6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą wynikać ze statutu lub umowy spółki.  

O przyznanie dofinansowania, we wszystkich komponentach, mogą ubiegać się niepubliczne szkoły wyższe, a także jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu:  

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512  z późn. zm.).

W przypadku komponentu nr II oraz nr III podmiotami uprawnionymi są dodatkowo publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Każdy oferent może złożyć w konkursie maksymalnie jedną ofertę na każdy z komponentów (z uwzględnieniem oferty wspólnej).

Maksymalna łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wynosi 5 000 000 PLN. Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach poszczególnych komponentów wynosi:

 1. Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej - 2 000 000,00 zł
 2. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej - 1 000 000,00 zł
 3. Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość - 1 000 000,00 zł
 4. Rola Polski w procesie integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE - 1 000 000,00 zł.

Kwota wnioskowanej dotacji w ramach poszczególnych komponentów musi mieścić się w przedziale:

 1. Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej: 50 000,00 zł - 150 000,00 zł
 2. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej: 50 000,00 zł - 150 000,00 zł
 3. Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo  i przyszłość: 30 000,00 zł - 150 000,00 zł
 4. Rola Polski  w procesie integracji państw Bałkanów Zachodnich z UE: 50 000,00 zł - 150 000,00 zł.


Minimalny wkład własny oferenta/ów wynosi 10% całkowitej wartości zadania publicznego.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 16.15.

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacjengo@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-spraw-zagranicznych-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-dyplomacja-publiczna-2020

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy