Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki - nowy termin składania wniosków

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2020 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja”.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki - nowy termin składania wniosków
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie/sfinansowanie następujących zadań,w ramach:

Priorytetu nr 1 pn.: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja oferty turystycznej i produktów turystycznych w zakresie turystyki miejskiej i kulturowej oraz religijnej i pielgrzymkowej, w tym szlaków dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz religijnego.

W ramach priorytetu planuje się dofinansowanie m.in. następujących zadań:

 • Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej – dofinansowanie otrzyma projekt zakładający, w szczególności, organizację w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. min. 18 turystycznych przejazdów kolejowych z wykorzystaniem historycznego składu kolejowego oraz zintegrowaną promocję produktu turystycznego, jakim są „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej”.
 • Małopolskie Szlaki Dziedzictwa – dofinansowanie otrzymają niekonwencjonalne i oryginalne projekty mające na celu tworzenie, rozwój, aktywizację i promocję oferty turystyki miejskiej i kulturowej oraz religijnej i pielgrzymkowej, w tym szlaków dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz religijnego.

Z uwagi na fakt, iż w 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, o dofinansowanie ubiegać się mogą projekty zakładające realizację wydarzeń towarzyszących w/w jubileuszowi. W przypadku realizacji w/w projektów Oferenci zobowiązani będą do stosowania logotypu stworzonego z okazji obchodzonego jubileuszu, po uprzednim kontakcie z Województwem Małopolskim.

Priorytetu nr 2 pn.: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja oferty turystycznej i produktów turystycznych w zakresie turystyki krajoznawczej, aktywnej i wypoczynkowej, turystyki na terenach wiejskich, w tym enoturystyki i ekoturystyki.

W ramach priorytetu planuje się dofinansowanie m.in. następujących działań:

 • podnoszenie standardu szlaków i tras turystycznych, w tym m.in. pieszych, rowerowych, jeździeckich, poprzez realizację działań mających na celu m.in. ich renowację i doposażenie w niezbędną infrastrukturę, poprawę bezpieczeństwa turystów korzystających z w/w szlaków i tras turystycznych, a także popularyzację szlaków i tras turystycznych oraz różnorodnych form aktywności na w/w szlakach i trasach turystycznych,
 • tworzenie, rozwój, podnoszenie jakości i promocja produktów turystyki wiejskiej, w tym enoturystyki i ekoturystyki, w oparciu o autentyczne elementy oferty regionalnej, lokalnych produktów kulinarnych oraz rękodzielniczych, lokalnej tradycji i historii miejsc,
 • rozwój i popularyzacja turystyki zrównoważonej m.in. poprzez tworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenach atrakcyjnych przyrodniczo, organizację akcji i wydarzeń promujących turystykę zrównoważoną oraz proekologiczne zachowania
  na szlakach i trasach turystycznych oraz w obszarach turystycznych,
 • promocja oferty turystyki aktywnej i wypoczynkowej oraz enoturystyki i ekoturystyki, a także organizacja wydarzeń turystycznych, szczególnie o znaczeniu regionalnym; wsparcie nie będzie przyznawane na dofinasowanie organizacji wyjazdów turystycznych, np. wycieczek szkolnych, zorganizowanych wycieczek turystycznych dla ograniczonej liczby osób; organizacja wizyt studyjnych jest możliwa pod warunkiem, że stanowi integralną część szerszego projektu.

Priorytetu nr 3 pn.: Małopolska – Centrum Turystyki Aktywnej – Opracowanie koncepcji modelowego schroniska górskiego w oparciu o przykładową lokalizację na Lubaniu.

W ramach priorytetu planuje się dofinansowanie zadania mającego na celu przygotowanie i przeprowadzenie „Konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji modelowego schroniska górskiego w oparciu o przykładową lokalizację na Lubaniu”. W ramach zadania przygotowany zostanie szkic architektoniczny modelowego obiektu schroniska górskiego na potrzeby opracowania w przyszłości dokumentacji pod pozwolenie na budowę.

Priorytetu nr 4 pn.: Łączy nas Małopolska Turystyka.

W ramach priorytetu planuje się dofinansowanie m.in. następujących działań:

 • organizacja study tours, forów, worshopów, konferencji branżowych dla przedsiębiorców działających na rynku usług turystycznych i ich partnerów instytucjonalnych celem budowania partnerstwa i wspierania rozwoju współpracy sieciowej, ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji oferty turystycznej Małopolski,
 • wsparcie instytucjonalne dla promocji partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej, w tym m.in. organizacja wydarzeń okolicznościowych dla branży turystycznej, budowanie strategii rozwoju, wsparcie w komercjalizacji i sieciowaniu produktu turystycznego, tworzenie kodeksów dobrych praktyk w turystyce,
 • realizacja ukierunkowanych prezentacji i kampanii (na rynku wewnętrznym, krajowym, międzynarodowym) mających na celu wzmocnienie oferty turystyki biznesowej i przemysłu spotkań oraz podmiotów działających na tym rynku w Małopolsce,
 • promocja i rozwój społecznej certyfikacji usług turystycznych (tj. m.in. usług noclegowych, gastronomicznych, przewodnickich, transportowych) i produktów turystycznych.

Priorytet dedykowany podmiotom zrzeszającym branżę turystyczną w wymiarze lokalnym i regionalnym, tj. Lokalnym Organizacjom Turystycznym, Izbom Turystycznym, itp.

Priorytetu nr 5 pn.: Juromania 2020 – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W ramach priorytetu planuje się dofinansowanie wydarzeń organizowanych w obiektach na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dofinansowane zostaną wydarzenia które obejmują:

 • tworzenie, rozwój i promocje produktów turystycznych w oparciu o potencjał turystyczny Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
 • rozwój, aktywizacje i promocje szlaków i tras turystycznych na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz popularyzacje różnorodnych form aktywności na w/w szlakach i trasach,
 • popularyzacje form aktywnego wypoczynku,
 • organizacje wydarzeń turystycznych mających na celu prezentację i promocję potencjału Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
 • wzmacnianie wizerunku Małopolski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego.

Priorytetu nr 6 pn.: Promocja Juromanii 2020 – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W ramach priorytetu planuje się sfinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu działań promocyjnych związanych z organizacją Juromanii 2020 – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Priorytetu nr 7 pn.: „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu”.

W ramach priorytetu planuje się sfinansowanie zadania polegającego na promocji ekowycieczek opracowanych przez Województwo Małopolskie w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy regionu, m.in. poprzez ich druk; ponadto w ramach zadania opracowane zostaną nowe propozycje ekowycieczek (w tym m.in. pieszych i rowerowych) skierowanych do mieszkańców i turystów odwiedzających region.

Priorytetu nr 8 pn.: IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
w obszarze turystyki – zadanie pn. „Akademia małego Turysty na Podhalu – Profilaktyka i Bezpieczeństwo w górach”.

W ramach priorytetu planuje się sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu cyklu szkoleń (teoretycznych i praktycznych) dla dzieci i młodzieży z małopolskich szkół (przedział wiekowy 10-19 lat; obszar Powiatu Myślenickiego – Gmina Tokarnia i Gmina Lubień, Powiatu Suskiego – Gmina Jordanów, Powiatu Nowotarskiego – Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Rabka-Zdrój, Gmina Szczawnica, Gmina Krościenko nad Dunajcem, Gmina Ochotnica Dolna, Gmina Czarny Dunajec) w zakresie bezpiecznych form uprawiania turystyki w górach; ponadto w ramach zadania zakupione zostaną 2 apteczki medyczne z wyposażeniem, celem realizacji szkoleń praktycznych.

Priorytetu nr 9 pn.: IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
w obszarze turystyki – zadanie pn. „Szlak Kajakowy Dłubnia – Nowa Huta”.

W ramach priorytetu planuje się sfinansowanie zadania polegającego na wytyczeniu szlaku turystycznego wodnego na rzece Dłubni w Nowej Hucie, na jej odcinku od Zalewu Nowohuckiego (start spływu) do Yacht Klubu Polskiego Kraków – os. Mogiła, Przystań nad Wisłą (meta spływu) oraz jego promocji; ponadto w ramach zadania zostanie wykonana koncepcja projektu miejsca bezpiecznego wodowania kajaków na starcie spływu.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia lub powierzenia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie ich realizacji.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 2 279 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.), jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu w jakim realizowane jest zadanie, tj. turystyką i krajoznawstwem.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1734647,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-turysty.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy