Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wojewoda Małopolski ogłosił konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Małopolski ogłosił w 2020 roku II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Fot. Pixabay

Zadaniem publicznym jest realizacja programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w otwartym konkursie ofert są podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie. Dwa lub więcej podmiotów uprawnionych działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 144 740 zł.

Zlecenie zadania konkursowego odbywać się będzie w formie wspierania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Udział środków Wojewody Małopolskiego w całkowitym koszcie realizacji zadania konkursowego wyniesie maksymalnie 80 %. Podmiot uprawniony ubiegający się o dotację zobowiązany jest wnieść wkład własny na poziomie minimum 20 % całkowitej wartości realizowanego zadania, z tym że wkład finansowy musi stanowić minimum 10 % całkowitej wartości realizowanego zadania. Maksymalna dotacja, o która mogą się ubiegać uprawnione podmioty wynosi 14 000 zł.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 2 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=organizacje_pozarzadowe

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-09-18
Data aktualizacji: 2020-09-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź