Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. XXV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego - Hrubieszów 2021.

Celem zadania konkursowego jest:

  1. zwiększenia zainteresowania pieśniami patriotycznymi i religijnymi wśród społeczeństwa oraz podwyższenie poziomu artystycznego wykonawców – młodzieży reprezentującej kluby wojskowe z Sił Zbrojnych RP.
  2. Wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i przywiązania do tradycji i dorobku kulturowego narodu polskiego poprzez indywidualne zaangażowanie wykonawców w proces wyszukania, przygotowania repertuaru i aranżacji utworu nawiązującego do wydarzeń z dziejów narodu i oręża polskiego.
  3. Budowanie pozytywnego wizerunku wojska Polskiego.
  4. Zaprezentowanie kunsztu artystycznego wykonawców – artystów-amatorów z klubów wojskowych.
  5. Doskonalenie umiejętności muzycznych poprzez przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla wykonawców - artystów-amatorów z klubów wojskowych.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na realizację zadania przeznaczono 150 00 zł.

Ostateczny termin składania ofert upływa 13 sierpnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-092021wddekid   

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-07-19
Data aktualizacji: 2021-07-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź