Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. XLVII Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni Jak Żołnierze - 2024”

Cele konkursu:

 • promowanie sportów obronnych i współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży szkolnej;
 • wspieranie młodzieży uczącej się w klasach mundurowych, organizacjach proobronnych oraz organizacjach działających na rzecz obronności;
 • upowszechnienie rozwoju i podniesienie poziomu szkolenia proobronnego społeczeństwa;
 • tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych społeczeństwa;
 • popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży;
 • budowanie i utrzymanie potencjału obronnego SZ RP.

Zadanie konkursowe powinno polegać w szczególności na:

1. organizacji zawodów z konkurencji w zakresie dyscyplin sportowo-obronnych, w tym między innymi:

 • test sprawnościowy,
 • rzut granatem,
 • bieg na dystansie 1000 m,
 • skłony tułowia w czasie 2 minut,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna (wykonanie dwóch cykli RKO (30:2) BLS na fantomie z elektroniczną rejestracją prawidłowych uciśnięć klatki piersiowej i dwóch oddechów ratunkowych),
 • strzelanie z broni pneumatycznej krótkiej na celność i skupienie (warunki strzelania: broń - pistolet, postawa - stojąca, odległość - 10m, liczba strzałów - 3 próbne, 10 ocenianych),
 • strzelanie z broni pneumatycznej długiej na celność i skupienie (warunki strzelania: broń - karabinek, postawa - leżąca, odległość - 10m, liczba strzałów - 3 próbne, 10 ocenianych);

2. wyłonieniu najlepszych uczestników w kategoriach co najmniej wskazanych w pkt 2 ppkt 2 ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert;

3. przeprowadzeniu zajęć z tematyki dotyczącej 25 lat członkostwa Polski w NATO.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy m.in. stowarzyszenia, fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferta realizacji zadania publicznego musi zostać złożona w terminie do 29 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-72024wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-04-12
Data aktualizacji: 2024-04-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź