Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Pamiętając o przeszłości.

Cele konkursu:

 1. upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o bohaterach walk o odzyskanie niepodległości, żołnierzach walczących na frontach II wojny świtowej, członkach Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego;
 2. wspieranie edukacji historycznej i działalności kulturalnej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego skierowanej na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
 3. aktywizowanie środowisk lokalnych do kultywowania tradycji orężnych w regionie w tym upamiętnienie zapomnianych lokalnych bohaterów walk o niepodległość;
 4. popularyzowanie w społeczeństwie historycznego dziedzictwa tradycji oręża polskiego i upowszechnianie wydarzeń (bitew, potyczek), które miały wpływ na kształtowanie polskiej państwowości oraz walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny, związanych z najważniejszymi rocznicami historycznymi, w tym m.in. z:
 • 75. rocznicą utworzenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz 25. rocznicą wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego,
 • 80. rocznicą bitwy o Monte Cassino,
 • 80. rocznicą bitwy pod Falaise,
 • 80. rocznicą bitwy pod Arnhem,
 • 80. rocznicą bitwy o Ankonę,
 • 80. rocznicą wyzwolenia Bredy,
 • 85. rocznicą agresji niemieckiej na Polskę,
 • 85. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę,
 • 110. rocznicą wymarszu 1. Kompanii Kadrowej,
 • 215. rocznicą bitwy pod Raszynem,
 • 230. rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej,
 • 510. rocznicą bitwy pod Orszą,
 • Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego – 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
 • Narodowym Dniem Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
 • 106. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 • Narodowym Świętem 3 Maja – 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Narodowym Świętem Niepodległości – 106. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę,
 • Świętem Wojska Polskiego oraz 104. rocznicy Bitwy Warszawskiej,
 • Dniem Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
  oraz 14. rocznicy Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem.

Zadania konkursowe powinny polegać w szczególności na:

 • realizacja programów o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, w tym m.in. organizacji „żywych lekcji historii”, podróży historycznych do miejsc bezpośrednio dotyczących wydarzeń historycznych i bohaterskich walk związanych z ważnymi rocznicami wydarzeń historycznych;
 • przygotowanie i zorganizowanie wystaw, seminariów i konferencji naukowych (w tym organizowanych w formie online) itp. ukierunkowanych na upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych, w tym związanych z świętami jednostek wojskowych;
 • organizowanie przedsięwzięć (wydarzeń) o charakterze patriotyczno-kulturalnym, w tym m.in. koncertów, wieczornic, rekonstrukcji historycznych itp.;
 • opiece i pielęgnacji grobów bohaterów walk o wolność i niepodległość ojczyzny oraz pomników upamiętniających ich czyny, w tym składaniu kwiatów i zniczy;
 • odnajdywaniu „zapomnianych” grobów i miejsc pamięci związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi związanych z orężem polskim.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy m.in. stowarzyszenia, fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferta realizacji zadania publicznego musi zostać złożona w terminie do dnia 5 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-52024wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-04-12
Data aktualizacji: 2024-04-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź