Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami przekazanymi do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego III kadencji oraz zajętymi wobec nich stanowiskami Rady.

Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

ZOBACZ: Katalog dokumentów do konsultacji z Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w 2019 r.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia nagrody „Mecenas Kultury Krakowa”.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Komisjami Dialogu Obywatelskiego i organizacjami pozarządowymi  w 2018 r.

PDF

Uchwała Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Projekt Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019 - 2021”

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt Programu mecenatu artystycznego i usług twórczych w zakresie kultury – pracownie twórcze

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Konsultacje społeczne na temat ustalenia lokalizacji dla ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

Stanowiska Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2022”

Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022 - załącznik do projektu uchwały

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zał. nr 1

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zał. nr 2

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zał. nr 3

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt pn. „Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu - załącznik nr 1

Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu - załącznik nr 2

Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu - załącznik nr 3

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 1

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 2

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 3

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 4

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 5

Stanowisko Rady: opinia pozytywna 


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Załącznik do uchwały

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek”

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 - Uzasadnienie do projektu uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały RMK w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały RMK w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały RMK w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały RMK w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Stanowisko Rady: opinia negatywna oraz rekomendacja KRDPP


Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XCI/2389/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Załącznik do uchwały

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały RMK w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego pod nazwą „Bodzów i Góra Św. Anny”

Uzasadnienie do projektu uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Stanowisko Rady: brak uwag


Projekt uchwały RMK w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina Potoku Olszanickiego – Łąki Olszanickie”

Uzasadnienie do projektu uchwały

Załącznik do uchwały

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w 2017 r.
PDF

Katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w 2016 r.
PDF

 

Projekt uchwały RMK ws przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

Uzasadnienie do projektu uchwały

Załącznik do uchwały - projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków

Ramowy wzór zarządzenia Prezydenta lub Dyrektora MJO w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej /załącznik nr 1 do regulaminu/

Ramowy wzór ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej /załącznik nr 2 do regulaminu/

Ramowy wzór zarządzenia Prezydenta lub Dyrektora MJO w sprawie powołania Komisji konkursowej /załącznik nr 3 do regulaminu/

Ramowy wzór zarządzenia Prezydenta lub Dyrektora MJO unieważniającego otwarty konkurs ofert /załącznik nr 4 do regulaminu/

Ramowy wzór zarządzenia Prezydenta lub Dyrektora MJO rozstrzygającego konkurs ofert /załącznik nr 5 do regulaminu/

Ramowy wzór protokołu z kontroli realizacji zadania publicznego /załącznik nr 6 do regulaminu/

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018 – 2020

Stanowisko Rady: brak uwag


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”

Stanowisko Rady: brak uwag


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Stanowisko Rady: brak uwag


Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT / załącznik nr 1 /

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /załącznik nr 2 /

Projekt Załącznika do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / załącznik nr 3 /

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


„Tu chce się żyć. Kraków 2030. Strategia Rozwoju Krakowa"

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa

Stanowisko Rady: brak uwag


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /załącznik do projektu uchwały/.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna z poprawką


Projekt dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu strategicznego: Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030.

Program sektorowy: Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 /załącznik do projektu uchwały/.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023 /załącznik do projektu uchwały/.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 r. /projekt/.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Program strategiczny promocji miasta Krakowa na lata 2016-2022.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Stanowisko Rady: odstąpiono od wyrażenia opinii


Projekt aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały RMK w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Stanowisko Rady: odstąpiono od wyrażenia opinii


Projekt uchwały RMK w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Stanowisko Rady: odstąpiono od wyrażenia opinii


Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /projekt/

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 /projekt/

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa​

Stanowisko Rady: brak uwag

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy